Artikel 8. Invulboeken | invulalbums

 1. De invulboeken op 123invulboekjes.nl zijn van Yorin Photography.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 3. Het aanbod is vrijblijvend. De ondernemer is gerechtigd het aanbod te wijzigen en aan te passen.
 4. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 5. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
 6. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 7 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument.
 7. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij/zij het product wenst te behouden. Indien hij/zij van zijn/haar herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 8. Wanneer de consument gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is hij verplicht dit binnen 5 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan Yorin Photography. Het kenbaar maken dient de consument te doen middels een e-mail. De consument dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending. De consument dient zelf de kosten van de verzending  voor zijn/haar rekening te nemen.
 9. Indien de klant na afloop van de in lid 6 en 7 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn/haar herroepingsrecht, het product niet aan de ondernemer heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 10. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door de webwinkelier of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden met uitzondering van op maat gemaakte boeken. Dit is exclusief de gemaakte verzendkosten.
 11. Op de invulboeken geldt géén garantie, met als uitzonderlijk de herroepingsrecht van kracht is

Betaalmethodes van Klarna

In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, bieden we u de volgende betaalmethode(s) aan. Betaling dient aan Klarna te worden gedaan.

 • Achteraf Betalen

U vindt meer informatie in de gebruikersvoorwaarden van Klarna. Algemene informatie over Klarna vindt u hier. Uw persoonsgegevens worden door Klarna in overeenstemming met de geldende wet bescherming persoonsgegevens en zoals beschreven in Klarna’s privacy statement verwerkt.

Bekijk de overige algemene voorwaarden op yorinphotography.nl